top of page

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

ภายใต้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เรา, บริษัทแบ็คยาร์ด จำกัด พร้อมกับกลุ่มบริษัทในเครือ, ได้เห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าเพิ่มเข้าสู่ตลาดใหม่และลูกค้าใหม่

เราในฐานะบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาฐานลูกค้าที่มีกับเราอย่างยาวนาน พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด

เพื่อให้บริษัทฯ พร้อมรับมือกับอนาคตอย่างมั่นคง และให้เกิดประสิทธิภาพที่เหนือกว่า พวกเรากำลังปรับแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปี 2566 และต่อเนื่องในปีถัดๆไป ด้วยนวัตกรรมใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้าสู่การดำเนินธุรกิจของเรา

 

นอกจากนี้ เรายังกำลังมองหาพันธมิตรใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตของเราอย่างยั่งยืน และร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับการขยายการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และกลุ่มส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของกิจการของเรา

Photo_อ.ต่อ.jpg

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันจะต้องมีมุมมองที่มากกว่าการแข่งขันเพื่ออยู่รอดแต่จะต้องมองให้ครอบคลุมในระบบนิเวศของการดำรงอยู่ร่วมกันในอุตสาหกรรม เนื่องจากทุกวันนี้การเชื่อมโยงสื่อสารทำให้ข้อมูลสามารถส่งถึงกันได้ทันท่วงทีผู้ที่ ดำเนินกลยุทธ์องค์กรเพียงต้องการอยู่รอดเพียงคนเดียว จะไปต่อไม่ได้บนโลกที่ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันแล้ว

การปรับองค์กรให้มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการจะต้องเน้นความสมดุลทั้ง การตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและ สิ่งที่สามารถส่งมอบได้จริง หรือเรียกว่าพัฒนาสินค้าบริการให้ “ตรงปก”  เปิดรับการเชื่อมโยงพันธมิตรเข้ามาร่วมในการออกแบบสินค้าและบริการสู่พัฒนาคุณค่าร่วมกัน สามารถกำหนดเป้าหมายร่วม  เชื่อมโยงทักษะและเทคโนโลยีร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบทิศทางของสินค้าและบริการยิ่งจะทำให้ระบบนิเวศของการอยู่ร่วมกันมีคุณค่ามากขึ้นเป็นทวีคูณ

หลักการตามด้านบนสามารถสรุปได้เป็นสามคำคือ Care (ทำด้วยหัวใจที่ดี)  Fare (ไม่ฉกฉวย ไม่เอาเปรียบกัน) และ Share (แบ่งปันทรัพยากรใช้ร่วมกัน) โดยองค์กรที่ปรับตัวในลักษณะดังกล่าวจะสามารถอยู่ร่วมในโลกที่แม้มีความผันผวนต่อไปได้เป็นอย่างดี

Screen Shot 2566-08-15 at 10.07.56.png

นายจตุพล ชวพัฒนากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ  เราพร้อมร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที่ร่วมมือเกื้อหนุนกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน   เราเป็นบริษัทผู้พัฒนา Core Technology เพื่อใช้ในการต่อยอดโซลูชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเต็มที่ 

เราปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานในทุกๆ Generation ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ อบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว สามารถเสนอแนวความคิดพัฒนา และแก้ปัญหาร่วมกัน เปรียบเสมือนทุกๆ คน เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน 

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เราสร้างความพึงพอใจโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พันธมิตร และสังคม  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ

 

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังยึดหลักการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดมา

363863179_821595769565227_7974142308154864336_n.jpg

นายเอกฤทธิ์ ธรรมกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส -
กลุ่มงานขาย/การตลาด และ ปฏิบัติการ

ส่วนงานปฏิบัติการ ถือเอาแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มา 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ  โดยทั้งหมดนี้ จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอด และนำไปใช้ แบบบูรณาการ โดยหัวใจสำคัญของเรา ก็คือพนักงาน    ซึ่งถือเป็น ความยั่งยืนของบริษัท  ไม่ใช่แค่การเป็นพนักงานเพื่อมาสนับสนุน    นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นระบบ แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง sharing session ต่างๆ 

แล้วก็พัฒนา  วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเกิดมาจากตัวพนักงาน จากการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการรับฟังเสียงที่มาจากพนักงาน   โดยการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในทุกทุกปี และมีการปรับ เปลี่ยนแปลง สวัสดิการและนโยบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งพนักงานและบริษัท  และยังได้ให้ความสำคัญ กับการกำกับดูแลและธรรมาภิบาล ให้บริษัทมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพราะบริษัทมีความเชื่อว่า บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้ บริษัท เจริญเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

bottom of page