top of page
1.jpg

คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร Backyard

aboutus
3.jpg

คณะกรรมการบริหาร

Artboard 15 copy 2.jpg

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

Artboard 15 copy.jpg

นายจตุพล ชวพัฒนากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท

Artboard 15 copy 3.jpg

นายเอกฤทธิ์ ธรรมกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายพานนท์ สุภิรัตน์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายฉันทนัทธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส

2.jpg

สาส์นจากผู้บริหาร

3.jpg

คณะกรรมการบริษัท

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

ประธานกรรมการบริษัท

นายพงศ์พล อนันตศิลป์

นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

นายฆนัท ศิริสุวัฒน์

2.jpg

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และบริษัท เมดคิวรี จำกัด

การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันจะต้องมีมุมมองที่มากกว่าการแข่งขันเพื่ออยู่รอดแต่จะต้องมองให้ครอบคลุมในระบบนิเวศของการดำรงอยู่ร่วมกันในอุตสาหกรรม เนื่องจากทุกวันนี้การเชื่อมโยงสื่อสารทำให้ข้อมูลสามารถส่งถึงกันได้ทันท่วงทีผู้ที่ ดำเนินกลยุทธ์องค์กรเพียงต้องการอยู่รอดเพียงคนเดียว จะไปต่อไม่ได้บนโลกที่ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันแล้ว  

 

การปรับองค์กรให้มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการจะต้องเน้นความสมดุลทั้ง การตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและ สิ่งที่สามารถส่งมอบได้จริง หรือเรียกว่าพัฒนาสินค้าบริการให้ “ตรงปก”  เปิดรับการเชื่อมโยงพันธมิตรเข้ามาร่วมในการออกแบบสินค้าและบริการสู่พัฒนาคุณค่าร่วมกัน สามารถกำหนดเป้าหมายร่วม  เชื่อมโยงทักษะและเทคโนโลยีร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบทิศทางของสินค้าและบริการยิ่งจะทำให้ระบบนิเวศของการอยู่ร่วมกันมีคุณค่ามากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

หลักการตามด้านบนสามารถสรุปได้เป็นสามคำคือ Care (ทำด้วยหัวใจที่ดี) Fare (ไม่ฉกฉวย ไม่เอาเปรียบกัน) และ Share (แบ่งปันทรัพยากรใช้ร่วมกัน) โดยองค์กรที่ปรับตัวในลักษณะดังกล่าวจะสามารถอยู่ร่วมในโลกที่แม้มีความผันผวนต่อไปได้เป็นอย่างดี

2.jpg

นายเอกฤทธิ์ ธรรมกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และบริษัท เมดคิวรี จำกัด

ส่วนงานปฏิบัติการ ถือเอาแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มา 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ  โดยทั้งหมดนี้ จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอด และนำไปใช้ แบบบูรณาการ โดยหัวใจสำคัญของเราก็คือพนักงาน ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนของบริษัท ไม่ใช่แค่การเป็นพนักงานเพื่อมาสนับสนุน

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นระบบ แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง Sharing Session ต่าง ๆ แล้วก็พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเกิดมาจากตัวพนักงาน จากการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการรับฟังเสียงที่มาจากพนักงาน โดยการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในทุกทุกปี และมีการปรับ เปลี่ยนแปลง สวัสดิการและนโยบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งพนักงานและบริษัท  

 

และยังได้ให้ความสำคัญ กับการกำกับดูแลและธรรมาภิบาล ให้บริษัทมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพราะบริษัทมีความเชื่อว่า บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้ บริษัท เจริญเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.jpg

นายจตุพล ชวพัฒนากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และบริษัท เมดคิวรี จำกัด

บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เราพร้อมร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที่ร่วมมือเกื้อหนุนกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เราเป็นบริษัทผู้พัฒนา Core Technology เพื่อใช้ในการต่อยอดโซลูชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเต็มที่

 

เราปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานในทุกๆ Generation ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ อบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว สามารถเสนอแนวความคิดพัฒนา และแก้ปัญหาร่วมกัน เปรียบเสมือนทุกๆ คน เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เราสร้างความพึงพอใจโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พันธมิตร และสังคม  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ

 

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังยึดหลักการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบชุมชน และสิ่งแวดล้อม  สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดมา

3.jpg

ติดต่อทีมงาน Backyard

สนใจเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ Backyard เป็นผู้ช่วย

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมติดต่อกลับ เพื่อมอบบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

bottom of page