“นิด้า-แบ็คยาร์ด” เปิดตัวระบบ #เช็กให้รู้ ตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning

“นิด้า-แบ็คยาร์ด”  เปิดตัวระบบ #เช็กให้รู้ ตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning พร้อมภาคีจากภาครัฐและเอกชนรวม 5 แห่ง ร่วมพัฒนาระบบต้นแบบ ศูนย์ตรวจสอบและสร้างเครือข่ายฯรับมือข่าวปลอม

“NIDA-BACKYARD” เปิดตัวระบบตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) ด้านสุขภาพ)

 

หลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (10 ก.ย. 63) ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล ภาคีเครือข่ายการตรวจสอบ Fakenews ด้านสุขภาพ ได้เปิดตัวระบบต้นแบบ #เช็กให้รู้ หรือระบบอัจฉริยะต้นแบบช่วยการตัดสินใจข้อมูลข่าวปลอมด้านสุขภาพ (Fact Checking Intelligent Platform)

 

 

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม

กล่าวถึงที่มาของระบบอัจฉริยะต้นแบบ #เช็กให้รู้ ว่าพัฒนาโดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาษา และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจข้อมูลข่าวปลอมให้กับนักตรวจสอบข้อเท็จจริง ฯลฯ เป้าหมายเพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ของประชาชน

พร้อมกันนี้ได้ลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบต้นแบบกับทางคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ใน “โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม” และสามารถรับมือข่าวปลอมสุขภาพที่เกิดในสังคมไทยปัจจุบัน โดยดำเนินโครงการด้วยทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

 

คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล ร่วมเปิดตัวระบบตรวจสอบ Fake News

 

คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard Co., Ltd.) กล่าวว่า ระบบต้นแบบ #เช็กให้รู้ บริษัทในฐานะแกนหลักด้านการพัฒนาเทคโลโลยีร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ทั้ง 5 หน่วยงานพัฒนาเกณฑ์ 6  มิติ ได้แก่ มิติโครงสร้างข่าว มิติบริบท มิติเนื้อหา มิติด้านภาษา มิติด้านโฆษณาและผู้สนับสนุน และมิติด้านสุขภาพ

ซึ่งในด้านมิติที่เกี่ยวข้องกับ “ภาษา” เริ่มจากกระบวนการทำงาน Data Scientist ได้พัฒนาโมเดล ด้วยการสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ผ่านการสร้าง Annotation แล้วให้กลุ่มนักนิเทศและนักภาษาศาสตร์ในเครือข่ายความร่วมมือฯ ทำหน้าที่จำแนกองค์ประกอบข่าว เช่น พาดหัวคลิกเบท (Clickbait), เนื้อหาเชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือทำตาม (Misleading), เนื้อหากล่าวอ้าง (Imposter) ฯลฯ

หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลการวิเคราะห์โดยมนุษย์สร้างโมเดลการเรียนรู้ให้ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ แยกแยะโครงสร้างของข้อมูลข่าวด้วยเทคโนโลยี Deep Learning จนนำไปสู่ระบบอัจฉริยะช่วยตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพขึ้น ซึ่งระบบจะสามารถระบุถึง “แนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเป็นข่าวปลอม” (Fake news probability)  ขณะเดียวกันโครงการฯกำลังพัฒนาต่อยอดให้ประชาชนทั่วไป สามารถนำข่าวที่ได้รับมาร่วมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในอนาคตด้วย

 

นายวิษณุ โรจน์เรืองไร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัญหาการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิด ๆ ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ และเรื่องแชร์ผิด ๆ เดิม ๆ หลายเรื่องมีการกลับมาแชร์ซ้ำอีกหลายครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย. จึงดำเนินโครงการ “เช็ก ชัวร์ แชร์” โดยรวบรวมข้อมูลที่มีการแชร์กันผิด ๆ มาแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับตรวจสอบความถูกต้องเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ

สำหรับ “โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม” ยังมีงานส่วนอื่น ๆ ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป ทั้งการวิจัยองค์ความรู้ การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีความแม่นยำ และครอบคลุมบริบทต่าง ๆ มากขึ้น การจัดอบรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่องค์ความรู้ การตระหนักรู้ และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งขยายเครือข่ายไปส่วนภูมิภาคซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลไก และเทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบข้อมูลข่าวเท็จ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนวงกว้าง ต่อไป

ผู้ที่สนใจทดลองใช้ระบบ #เช็กให้รู้ ติดตามร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร
และรับข่าวสารหรือร่วมการทดลองระบบ ได้ที่  facebook fanpage : #เช็กให้รู้

************************************************
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด

Email: Sutiwas@Backyard.in.th หรือโทรศัพท์ 092-6646417

Found it useful? Don't forget to share it
with your friends and colleagues.
Related Articles
Need help with your business data?
Seek your way to improve your business with the data with us.
Copyrights © 2018
All Rights Reserved by Backyard.

(+66)2-054-6993

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Backyard.