Backyard เข้าบรรยายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในหัวข้อ Big Data สำหรับผู้บริหารในองค์กร

 

มื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด เข้าร่วมบรรยายให้กับ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน” ในหัวข้อ Big Data ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ณ หอประชุมกิจการเด็ก และเยาวชน

 

ตลอดระยะเวลาการบรรยายตลอด 1 ชั่วโมงครึ่ง คุณกิตติพงศ์ มุ่งเน้นไปที่หัวข้อความสำคัญของ Big Data พร้อมยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมที่สามารถใช้เครื่องมือ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานได้จริง นอกเหนือจากนั้นยังสามารถนำไปคาดการณ์ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

Found it useful? Don't forget to share it
with your friends and colleagues.
Related Articles
Need help with your business data?
Seek your way to improve your business with the data with us.
Copyrights © 2018
All Rights Reserved by Backyard.

(+66)2-054-6993

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Backyard.